Co robi aktuariusz? Opis profesji.


Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości obecnej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych albo posiadających ryzykiem. Zazwyczaj profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W naszym kraju, by być wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (prócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy KNF): wykształcenie wyższe, poświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony roczny staż pod nadzorem aktuariusza.

polecamy stronę

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy na aktuariusza mają miejsce co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego i przeprowadzane są w formie czteroczęściowego testu, którego każda część ma 10 pytań które obejmują 1 blok tematyczny z czterech. Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym jest odpowiedzialny za wycenę zobowiązań wobec klientów jak i konstruowanie produktów w taki sposób, by oczekiwany poziom rezerw oraz przyszłe przepływy pieniężne zabezpieczyły pokrycie tychże zobowiązań. Głównymi obszarami aktywności zawodowej aktuariusza są szacowanie produktów ubezpieczeniowych – kalkulacja składki, profilu zyskowności oraz – kliknij tu – ustalanie szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw ubezpieczeniowo-technicznych jak i wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności w towarzystwie ubezpieczeniowym; szacowanie: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi), rynkowego (związanego z rynkiem papierów wartościowych oraz (odnośnik do serwisu) wysokością stóp procentowych), kredytowego (związanego z kondycją finansową odbiorców) oraz operacyjnego.

Ponadto również ustalanie i kontrola polityki dopasowania aktywów i zobowiązań (Asset/Liablity Management); szacowanie wartości firmy w oparciu o metodykę Embedded Value oraz Appraisal Value; kalkulacja podstawowych części które wpływają na wzrost Embedded Value, które są podstawą oceny wartości dodanej, która pochodzi z aktywności zarządu przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc aktuariusz określa, kwantyfikuje i szacuje ryzyko. Szczególnie obejmuje to ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz TUW, kontrolowanie aktywów zabezpieczających te rezerwy, analizy statystyczne, kreowanie taryf, doradztwo Zarządom TU i TUW, określanie poziomów podstawowych parametrów finansowych oraz wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze i inne .